Корзина
508 отзывов
Загальне мовознавство. Видання 3-тє, доповнене Кочерган М. П.
Контакты
Спд Кулик С. А. (СЛОВАРИ, УЧЕБНИКИ ПО ЯЗЫКАМ)
+38097268-16-20Геннадий
+38066774-53-68Светлана
+38096179-64-54Светлана
Светлана и Геннадий
УкраинаКиевг. Киев книжний рынок «Петровка» ряд 93 места 4--5; и ряд 15 место 1--2 ;
Карта

Загальне мовознавство. Видання 3-тє, доповнене Кочерган М. П.

Загальне мовознавство. Видання 3-тє, доповнене  Кочерган М. П.
  • В наличии

70 грн.

Загальне мовознавство. Видання 3-тє, доповнене  Кочерган М. П.
70 грн.
В наличииЗагальне мовознавство. Видання 3-тє, доповнене Кочерган М. П.
Купить
+38097268-16-20
Геннадий
  • +38066774-53-68 Светлана
  • +38096179-64-54 Светлана
Купить
+38097268-16-20
Геннадий
  • +38066774-53-68 Светлана
  • +38096179-64-54 Светлана
  • График работы
  • Адрес и контакты

Рік видання — 2008 Обсяг — 464 сторiнок

Анотація

У підручнику розглянуто сутність, предмет, завдання, місце загального мовознавства у системі наук про мову, основні аспекти теорії мови: знакову природу, структуру мови, взаємозв’язок мови і мислення, співвідношення мови і мовлення, фонологічну, граматичну, лексико-семантичну її системи та проміжні рівні. Розкрито суспільну природу, суспільні функції мови, соціальну зумовленість мовних явищ, національно-етнічні особливості буття мови, а також методи і прийоми її наукового дослідження. Характерною особливістю другого видання підручника є висвітлення розвитку лінгвістичної думки від початків до ХХІ ст., утвердження мовознавства як науки, специфіки різноманітних лінгвістичних напрямів і шкіл, що домінували у минулі епохи, тих, що визначають обличчя сучасної мовознавчої науки.
Зміст

Мовознавство як наука Загальне мовознавство як навчальна дисципліна. Зміст і основні завдання загального мовознавства. Мiсце мовознавства в системi наук. Прикладне мовознавство. Історія мовознавства Мовознавство в Давній Індії. Давньокитайське мовознавство. Мовознавство в Давній Греції та Римі. Давнє арабське мовознавство. Європейське мовознавство епохи середньовіччя і Відродження. Українське мовознавство ХІ— ХVІІІ ст. Передвісники порівняльно-історичного мовознавства. Основоположники порівняльно-історичного мовознавства. Лінгвістичні погляди Вільгельма фон Гумбольдта. Натуралістичний (біологічний) напрям у порівняльно-історичному мовознавстві. Психологічний напрям. Молодограматизм. Школа «слів і речей». Школа естетичного ідеалізму. Неолінгвістика. Казанська лінгвістична школа. І. О. Бодуен де Куртене. Соціологічний напрям. Лінгвістична концепція Фердинанда де Соссюра. Історичні й методологічні основи структуралізму. Празька лінгвістична школа. Копенгагенський структуралізм (глосематика). Американський структуралізм (дескриптивізм). Генеративізм. Європейське неогумбольдтіанство. Американське неогумбольдтіанство. Мовознавство 20—40-х років ХХ ст. Мовознавство 50—80-х років ХХ ст. Українське мовознавство 20—80-х років ХХ ст. Мовознавство на сучасному етапі. Когнітивна лінгвістика. Функціональна лінгвістика. Лінгвістика тексту. Комунікативна лінгвістика. Теорія мови Поняття про знак i знакову систему мови. Типологiя знакiв. Структура знака. Специфiка мовного знака. Своєрiднiсть мови як знакової системи. Знаковiсть i одиницi мови. Мова i несловеснi форми спiлкування (паралiнгвiстика i паракiнесика). Проблема спiввiдношення мови i мислення. Психофiзичнi основи зв'язку мови i мислення. Внутрiшнє мовлення i мислення. Роль мови у процесi пiзнання. З iсторiї вивчення проблеми мови i мовлення. Сучаснi уявлення про спiввiдношення мови i мовлення. Системний характер мови. Парадигматичнi, синтагматичнi й iєрархiчнi вiдношення мiж мовними одиницями. Структура мови. Основнi й промiжнi рівні мови. Теорiя iзоморфiзму й iєрархiї рiвнiв мови. Своєрiднiсть системностi мови. Спiввiдношення системних i несистемних явищ у мовi. Система i норма. Передумови фонологiї. Поняття фонеми. Фонеми в парадигматицi й синтагматицi. Поняття фонологiчної системи. Фонологiчнi школи. Граматика. Граматичне значення. Граматичнi категорiї. Морфологiчний рівень. Синтаксичний рівень. Поняття лексико-семантичної системи. Парадигматичнi вiдношення. Синтагматичнi вiдношення. Епiдигматичнi вiдношення. Морфонологiчний промiжний рiвень мови. Словотвiрний промiжний рiвень мови. Фразеологiчний промiжний рiвень мови. Суспiльна природа мови. Суспiльнi функцiї мови. Соцiальна зумовленiсть мовних явищ. Суспiльний характер мовної норми. Мова як символ соціальної солідарності. Залежнiсть стану мови вiд стану суспiльства. Мова, нацiя i держава. Мова i культура. Соцiолiнгвiстика, її предмет, завдання i проблеми. Iнтерлiнгвiстика. Мова як явище, що iсторично розвивається. Синхронiя i дiахронiя. Темпи мовних змiн. Питання про прогрес у розвитку мов. Методологія мовознавства Поняття про методи наукового дослiдження. Вихiднi прийоми наукового аналiзу мовного матерiалу. Описовий метод. Порiвняльно-iсторичний метод. Метод лiнгвiстичної географiї. Зiставний метод. Структурний метод. Соцiолiнгвiстичнi i психолiнгвiстичнi методи. Застосування математичних методiв у мовознавствi. Література Короткий термінологічний словник Предметний покажчик Покажчик мов Іменний покажчик

facebook twitter
Информация для заказа
  • Цена: 70 грн.
Отзывы о товаре